Zastita na radu

 1. Strucne, konsultantske i druge usluge iz oblasti zastite na radu
 2. Edukacija zaposlenika iz oblasti zastite na radu
 3. Izrada akta o procjeni opasnosti za radna mjesta
 4. Izrada pravilnika o zastiti na radu
 5. Izrada pravilnika o radnim mjestima sa posebnim (otezanim) uslovima rada
 6. Izrada pravilnika o licnim zastitnim sredstvima sa rokovima trajanja licnih zastitnih sredstava
 7. Izrada pravilnika o rukovanju opasnim materijama
 8. Izrada programa obrazovanja iz oblasti zastite na radu
 9. Izrada programa mjera iz zastite na radu
 10. Izrada evidencije za zaposlenike rasporedjene na radna mjesta sa posebnim uslovima rada
 11. Izrada automatizovane evidencije o obuci radnika i provjeri znanja iz oblasti zastite na radu
 12. Izrada automatizovane evidencije o ispitivanju mikroklimatskih uslova radne sredine
 13. Izrada automatizovane evidencije o ispitivanju sredstava rada
 14. Izrada automatizovane evidencije o pregledima i ispitivanju licne zastitne opreme
 15. Izrada evidencije o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima
 16. Izrada automatizovane evidencije o periodičnim ljekarskim pregledima zaposlenika
 17. Izrada automatizovane evidencije o ispitivanju elektro i gromobranskih instalacija
 18. Izrada automatizovane evidencije o ispitivanju posuda pod pritiskom i ventila sigurnosti
 19. Izrada evidencije opasnih materija sa GHS simbolima
 20. Izrada Elaborata o uredjenju radilista
 21. Izrada Uputstava za siguran rad i Sigurnosnih oznaka

Zastita od pozara

 1. Strucne, konsultantske i druge usluge iz oblasti zastite od pozara
 2. izrada pravilnika iz zastite od pozara
 3. Izrada pravilnika o rukovanju lako zapaljivim tecnostima i gasovima
 4. Izrada programa obrazovanja zaposlenika iz zastite od pozara
 5. Izrada programa mjera iz zastite od pozara
 6. Izrada automatizovane evidencije ispitivanja aparata za pocetno gasenje pozara
 7. Izrada automatizovane evidencije ispitivanja hidrantske instalacije
 8. Izrada automatizovane evidencije ispitivanja vatrodojavnog sistema
 9. Izrada evidencije o incidentima iz oblasti zastite od pozara

Programi, obrasci/forme

 1. Izrada i dizajn Microsoft©Excel programa, baza i formi/obrazaca
 2. Izrada i dizajn Microsoft©Word formi/obrazaca
 3. Prekucavanje teksta

Design

 1. Izrada WEB stranica (HMTL, CSS, JavaScript)
 2. Izrada brosura/flyera
 3. Izrada vizit kartica
 4. Izrada memoranduma